SERAGHADAKI

Fashion Art Toronto 2014

Photo Credit: Ron Louie